Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Prawo -> Podstawowe informacje na temat rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS)

Podstawowe informacje na temat rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS)

2008-11-12 15:17:39

 1. Kto podlega obowiązkowi rejestracji?
 2. Kto nie podlega obowiązkowi rejestracji?
 3. Kiedy należy ubiegać się o rejestrację?
 4. Co należy zrobić po wypełnieniu formularza?
 5. Ile czasu trwa rozpatrzenie złożonego wniosku?
 6. Co następuje po zatwierdzeniu wniosku?
 7. Przez jak długo wymagana jest rejestracja pracownika w programie WRS?
 8. Kogo należy poprosić o pomoc w razie trudności z wypełnieniem formularza?
 9. Jak złożyć skargę w razie niezadowolenia z uzyskanej usługi?

 

Reklama ogólnosieciowa

  1. Kto ma obowiązek rejestracji?

  Program odnosi się do pełnoprawnych obywateli następujących państw członkowskich:
  Polska; Litwa; Estonia; Łotwa; Słowenia; Słowacja; Węgry; Republika Czeska.

   Obowiązek złożenia wniosku o uzyskanie świadectwa rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS) dotyczy tych obywateli wyżej wymienionych krajów, którzy:

   • Podjęli nową pracę po 1 maja 2004 r.;
   • Podjęli pracę w Zjednoczonym Królestwie przed 1 maja 2004 r. bez zezwolenia lub naruszając przepisy imigracyjne;
   • Pracują tymczasowo lub krótko-terminowo;
   • Pracują i studiują.

   Obowiązkowi rejestracji nie podlegają niektórzy obywatele nowo przyjętych krajów członkowskich.

   2. Kto nie podlega obowiązkowi rejestracji?

   Obowiązkowi rejestracji w programie rejestracji pracowników (WRS) nie podlegają osoby, które spełniają jakikolwiek z poniższych warunków:

   • Osoby, które na dzień 30 kwietnia 2004 roku przepracowały w Zjednoczonym Królestwie legalnie i nieprzerwanie okres 12 miesięcy (tzn. w ciągu tych 12 miesięcy okres, w którym osoby te nie były zatrudnione legalnie nie może przekroczyć w sumie 30 dni);
   • Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym imigracji i zatrudnienia obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie przepracowały w Zjednoczonym Królestwie legalnie i nieprzerwanie okres 12 miesięcy, którego część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004 r.
   • Osoby, które z dniem 30 kwietnia 2004 r. posiadały zezwolenie na wjazd i pobyt w Zjednoczonym Królestwie na podstawie Ustawy imigracyjnej z 1971 roku i to zezwolenie nie podlegało żadnemu ograniczeniu co do zatrudnienia (tzn. osoby te podlegały warunkom Kategorii 1). Warunkom Kategorii 1 podlegają następujące osoby:
    • osoby objęte programem dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (Highly Skilled Migrants Programme);
    • małżonek/-ka, partner cywilny, partner w związku pozamałżeńskim obywatela Zjednoczonego Królestwa, będącego na etapie warunkowego obywatelstwa;
    • osoba będąca na utrzymaniu obywatela nowo przyjętego kraju członkowskiego, obecnie podlegającego warunkom Kategorii 1;
    • obywatel nowo przyjętego kraju członkowskiego, będący na utrzymaniu posiadacza prawa do pracy;
    • dyplomowani lekarze oraz dentyści przebywający na szkoleniu w Zjednoczonym Królestwie.
   • Osoby, które oddelegowano do pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa tzn. osoby, które świadczą usługi dla pracodawcy nie mającego siedziby na terenie Zjednoczonego Królestwa.
   • Osoby, będące członkami misji dyplomatycznej, członkowie rodziny tych osób lub osoby w inny sposób uprawnione do immunitetu dyplomatycznego.
   • Osoby (posiadające podwójne obywatelstwo) będące jednocześnie obywatelami Zjednoczonego Królestwa, kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż wyżej wymienione kraje członkowskie, Rumunii, Bułgarii lub Szwajcarii.
   • Osoby będące członkami rodziny (małżonek/-ka, partner lub dziecko poniżej 21 lat) obywateli Szwajcarii lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywających w Zjednoczonym Królestwie jako:
    • pracownik (nie będący obywatelem wyżej wymienionych krajów członkowskich, Rumunii lub Bułgarii)
    • osoba samowystarczalna
    • osoba na emeryturze
    • student
   • Studenci uznanych uczelni na terenie Zjednoczonego Królestwa, których głównym celem jest odbycie szkolenia zawodowego.
   • Emeryci, którzy są lub byli zatrudnieni, pracują lub pracowali na własny rachunek i otrzymują emeryturę lub inne świadczenia, wystarczające im do życia bez konieczności ubiegania się o zasiłki w Zjednoczonym Królestwie i posiadający ubezpieczenie chorobowe obejmujące wszystkie rodzaje ryzyka na terenie Zjednoczonego Królestwa.
   • Osoby pracujące wyłącznie na własny rachunek (i nie podejmujące żadnego płatnego zatrudnienia).

   PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE JEŚLI JESTEŚCIE PAŃSTWO OBYWATELAMI NOWO PRZYJĘTYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH, ROZPOCZĘLIŚCIE PRACĘ PO 1 MAJA 2004 ROKU ORAZ POZOSTAJECIE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z OBYWATELEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, POSIADACIE OBOWIĄZEK REJESTRACJI W PROGRAMIE REJESTRACJI PRACOWNIKÓW.

   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obowiązku rejestracji, należy skontaktować się z Zespołem Programu Rejestracji Pracowników. Dane kontaktowe znajdują się w części 8.

    

   3. Kiedy należy ubiegać się o rejestrację?

   Obywatele państw członkowskich obowiązani do rejestracji powinni złożyć wniosek o uzyskanie świadectwa rejestracji w ciągu miesiąca od momentu zatrudnienia. W przypadku nie złożenia wniosku rejestracyjnego w ciągu miesiąca od daty zatrudnienia, zatrudnienie to może zostać uznane za nielegalne i może zostać przerwane.

   Uwaga: Powinni Państwo ubiegać się o rejestrację tylko w sytuacji rozpoczęcia zatrudnienia u pracodawcy na terenie Zjednoczonego Królestwa. Nie należy ubiegać się o rejestrację w trakcie poszukiwania pracy.

    

   4. Co należy zrobić po wypełnieniu formularza?

   Pracodawca obowiązany jest zrobić kopię formularza zgłoszeniowego przed jego wysłaniem do Agencji ds. Ochrony Granic i Imigracji. Nie jest konieczne kopiowanie wytycznych. W celu przyspieszenia procesu aplikacji, należy upewnić się, że wniosek zgłoszeniowy został spakowany w następującej kolejności:

   1. Formularz zgłoszeniowy z dołączonym do pierwszej strony formularza czekiem lub przekazem pocztowym (jeśli dotyczy); oraz
   2. Paszport lub dowód osobisty; oraz
   3. Dokumentacja uzupełniająca: np. dwa aktualne, kolorowe zdjęcia paszportowe oraz kopia listu od obecnego/-ych pracodawcy/-ów, potwierdzającego datę zatrudnienia (należy zwrócić uwagę, że oferta pracy oraz umowa o pracę nie zostaną przyjęte).
   4. Do aplikacji nie trzeba dołączać wytycznych.

   Do aplikacji nie trzeba dołączać wytycznych.

   WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY PRZESŁAĆ NA NASTĘPUJĄCY ADRES:

   Worker Registration Scheme
   PO BOX 492
   Durham
   DH99 1WU

   Zalecamy wysłanie formularza i wszelkich niezbędnych dokumentów za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki ekspresowej. Ułatwi to rejestrację odbioru Państwa aplikacji. Należy upewnić się, że zachowają Państwo numer przesyłki poleconej lub ekspresowej.


   WNIOSEK REJESTRACYJNY WYSYŁANY PRZEZ KURIERA
   Przesyłkę kurierską należy wysłać na następujący adres odbiorcy:

   UK Border Agency
   Worker Registration Scheme
   Millburngate House
   Durham
   DH99 1SA

   Wnioski wysyłane przez kuriera będą przyjmowane tylko pomiędzy 8.30-17.00, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
   Prosimy zauważyć, że firma rozliczająca płatności jest niezależna od Agencji Ochrony Granic i Imigracji i nie rozpatruje wniosków rejestracyjnych.
   Wniosków wysłanych elektronicznie, faksem lub doręczonych osobiście nie przyjmujemy.
   PROSIMY NIE WYSYŁAĆ WYPEŁNIONEGO WNIOSKU DO NASZEGO BIURA W SHEFFIELD.

    

   5. Ile czasu trwa rozpatrzenie złożonego wniosku?

   Staramy się rozpatrywać 70% zgłoszeń w ciągu dwóch tygodni i 90% zgłoszeń w ciągu czterech tygodni od otrzymania potwierdzenia z Bura Rozliczeń Płatności.
   Prosimy nie kontaktować się z Działem Rejestracji Pracowników przed rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia rejestracyjnego za wyjątkiem pilnych zapytań. W razie konieczności prosimy o kontakt mailowy z Działem Rejestracji Pracowników.
   Jeśli do zgłoszenia został dołączony paszport, nie należy planować podróży, dopóki nie uzyskają Państwo decyzji w sprawie złożonego wniosku.

    

   6. Co następuje po zatwierdzeniu wniosku?

   Zostanie Państwu wydana karta rejestracji pracownika oraz zaświadczenie upoważniające do pracy u Państwa pracodawcy.
   Dokumenty takie jak karta rejestracyjna oraz zaświadczenie prosimy przechowywać w bezpiecznym miejscu oraz ich nie zgubić, gdyż nie gwarantujemy ich wymiany.
   Państwa karta rejestracyjna oraz zaświadczenie zostaną zwrócone oddzielnie od paszportu lub dowodu osobistego, który zostanie wysłany listem poleconym na Państwa adres domowy lub adres korespondencyjny. Jeśli chcą Państwo, aby dokumenty zwrócono za pomocą przesyłki ekspresowej, należy załączyć odpowiednią kopertę zwrotną ze znaczkiem.
   Gdyby Państwa adres do korespondencji uległ zmianie w trakcie rozpatrywania wniosku, prosimy nas o tym niezwłocznie powiadomić, gdyż w przeciwnym wypadku Państwa paszport może zostać odesłany na niewłaściwy adres.
   W razie zmiany pracodawcy lub podjęcia dodatkowej pracy, powinni Państwo złożyć wniosek do Działu Programu Rejestracji Pracowników w celu wydania nowego zaświadczenia, upoważniającego do pracy u nowego pracodawcy. Należy pamiętać o tym, że nie pobiera się opłaty za wniosek dotyczący zmiany miejsca zatrudnienia.
   Program Rejestracji Pracowników opiera się na ciągłości zatrudnienia, dlatego nie ma ograniczenia co do ilości pracodawców, u których podejmujecie Państwo pracę w tym samym czasie.

    

   7. Przez jak długo wymagana jest rejestracja pracownika w programie WRS?

   Po 12 miesiącach pracy bez przerwy przekraczającej w sumie 30 dni, nabędą Państwo pełne prawa pracownicze na mocy traktatu Unii Europejskiej i nie będą Państwo podlegać obowiązkowi rejestracji. Będziecie Państwo mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu potwierdzenia prawa pobytu jako pracownik. Kartę rejestracji pracownika oraz zaświadczenie o rejestracji pracownika u każdego z pracodawców, dla których Państwo pracowali bądź pracują, a także listy od pracodawców oraz odcinki wypłaty zalicza się do dokumentów potwierdzających 12 miesięczny, nieprzerwany okres zatrudnienia. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Agencji Ochrony Granic i Imigracji: www.bia.homeoffice.gov.uk

    

   8. Kogo należy poprosić o pomoc w razie trudności z wypełnieniem formularza?

   Jeśli potrzebują Państwo ogólnej porady jak wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wyjaśnienia niniejszych wytycznych, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta do spraw Pozwoleń na Pracę

   w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku:
   Telefon: 0114 207 4074
   Fax: 0114 207 4000
   Email: [email protected]

   Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta do spraw pozwoleń na pracę, prosimy w emailu podać następujące dane:

   • Pełne imię i nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo osoby składającej wniosek o rejestrację;
   • Numer referencyjny WRS, który znajduje się na Państwa karcie rejestracyjnej i zaświadczeniu, jeśli je Państwo posiadacie;
   • Numer przesyłki poleconej lub ekspresowej (jeśli dotyczy) oraz
   • Datę wysłania aplikacji.

    

   9. Jak złożyć skargę w razie niezadowolenia z uzyskanej usługi?

   W razie niezadowolenia z poziomu świadczonej usługi mogą Państwo złożyć skargę kontaktując się z:

   North East, Yorkshire and the Humber Region CSU
   PO Box 3468
   Sheffield
   S3 8WA
   Tel: 0114 207 6565
   Fax: 0114 207 6368
   E-mail: [email protected]

   UWAGA! POWYŻSZY ADRES SŁUŻY JEDYNIE DO SKŁADANIA SKARG I ZAŻALEŃ. PROSIMY O NIEWYSYŁANIE WYPEŁNIONYCH APLIKACJI DO DZIAŁU ZAŻALEŃ I ODSZKODOWAŃ.

   Prosimy zauważyć, że zaleca się wysyłanie skarg i zażaleń na piśmie. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa skargę w ciągu 20 dni roboczych od momentu otrzymania listu.
   Jeśli nie będziemy mogli w pełni odpowiedzieć na Państwa skargi i zażalenia w ciągu 20 dni roboczych, np. ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia, uzyskają Państwo odpowiedź tymczasową, która umożliwi zaznajomienie się z naszym postępowaniem w związku ze złożoną przez Państwa skargą oraz z terminem uzyskania pełnej odpowiedzi.

   Pełna odpowiedź na skargę zawierać będzie szczegółowe dane osoby, z którą należy się następnie skontaktować, zazwyczaj wysokiego rangą funkcjonariusza, gdyby uznali Państwo, że złożona przez Państwa skarga nie została właściwie rozpatrzona.
   Gdyby jednak wciąż byli Państwo niezadowoleni, mogą Państwo poprosić lokalnego posła o kontakt z niezależnym Komisarzem Parlamentarnym do spraw Administracji (Rzecznikiem Praw Obywatelskich), który dokona rewizji skargi i sposobu jej rozpatrzenia. Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich uzna, że Państwa skarga została sprawiedliwie rozpatrzona, sprawa zostanie zamknięta i nie uzyskają Państwo odpowiedzi na dalszą korespondencję w tej sprawie.
   Kopia zasad postępowania w przypadku skarg i zażaleń jest dostępna na życzenie klienta. Aby uzyskać kopię, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 0114 207 4074.

   źródło: www.bia.homeoffice.gov.uk

   Oceń artykuł
   (głosów: 2, średnia ocena: 3)
   Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

   Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

   • Umieść na NK
   • Wykop to
   • Umieść na Flakerze
   • Umieść na GG
   Komentarze (0)

   Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

   Dodaj komentarz

   Przepisz kod*

   Nazwa użytkownika:*

   Treść komentarza:*

   angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

   Reklama ogólnosieciowa