Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Definicje

 1. Punkty - jednostki rozliczeniowe w programie przyznawane uczestnikom z tytułu ich aktywności w serwisie.
 2. Nagrodę - każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Katalogu Programu.
 3. Rabat - każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez Infolinia.org Ltd. lub Partnerów w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Katalogiem Programu.
 4. Saldo Punktowe - liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu aktywności w serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. W programie może wziąć udział każdy bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. (chyba, że regulamin danego serwisu mówi inaczej.) Warunkiem przystąpienia do programu jest rejestracja w serwisie infolinia.org lub w jednym z serwisów partnerskich.
 2. Udział w programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. Program jest prowadzony od 15.07.2009 roku.
 4. Program punkty za aktywność ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy są aktywni w serwisie poprzez umieszczanie określonych informacji. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
 5. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych osób, które biorą udział w programie do celów marketingowych i promocyjnych.

Gromadzenie punktów w programie

 1. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego konta na konto innego Uczestnika.
 2. Uczestnik otrzymuje Punkty za określone czynności w serwisie np. za napisanie artykułu, posta, dodanie zdjęcia, itd. Aktualny wykaz czynności, za które dostaje się punkty jest na stronach panelu użytkownika w dziale "Panel -> Twoje punkty"
 3. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Infolinia.org Ltd. poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub maila.
 4. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje 200 Punktów powitalnych. Punkty powitalne Uczestnik może otrzymać tylko raz w czasie Programu.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane czynności lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Nagrody czy Rabaty, lub tez wstrzymanie wydania Nagrody lub Rabatu do wyjaśnienia sprawy.
 6. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Wymiana Punktów na Nagrody i rabaty

 1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników na Nagrody wskazane w obowiązującym w chwili wymiany Punktów Katalogu nagród dostępnym na stronie serwisu, na zasadach tam określonych, o ile nie zostały wycofane z Katalogu Programu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 3. Uczestnik może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na swoim koncie na Nagrodę lub Rabat, jeżeli zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpopwiadającą co najmniej liczbie Punktów odpowiadajacej danej Nagrodzie lub Rabatowi określonemu w Katalogu.
 4. W celu wymiany Punktów na Nagrody lub Rabaty nie można łączyć Punktów zgormadzonych na różnych kontach.
 5. Wymiana Punktów na Nagrodę lub Rabat powoduje obniżenie Salda Punktowego na Koncie Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie lub Rabatowi w Katalogu Programu. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Nagrody lub zgłoszenia chęci uzyskania Rabatu przez Uczestnika.
 6. Odbiór nagród z Katalogu Programu:
  - poprzez wysłanie na adres Uczestnika po wcześniejszym zamówieniu przez Uczestnika. Koszty wysyłki ponosi Uczestnik programu.
  - poprzez osobisty odbiór Nagrody.
 7. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Nagrody lub Rabatu przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Nagrody lub Rabatu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Po zamówieniu Nagrody lub rabatu Uczestnik otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia.
 9. Przy zamówieniu przesłania Nagrody pod adres podany przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego adresu.
 10. Infolinia.org Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia Nagrody, gdy nie jest możliwe doręczenie Nagrody pod adres Uczestnika.
 11. Raz złożone zamówienie nie może być zmienione, ani odwołane.
 12. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom za Punkty towarów lub usług nie przewidzianych w aktualnie obowiązujacym Katalogu. O warunkach wymiany Punktów na towary lub usługi spoza Katalogu powiadomi Uczestników poprzez informacje zamieszczane na stronach serwisu lub poprzez email.
 13. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do oferowanych Nagród lub Rabatów w Programie. Wiążące jest określenie liczby Punktów przypisanych do danego towaru lub usługi w aktualnie obowiązującym Katalogu.
 14. W przypadku Nagród, które zostały wydane Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji.
 15. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagród lub Rabatu przewidzianego w Katalogu Programu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku, gdyby brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę zastępczą wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot równowartości punktowej za zamówioną Nagrodę.

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Uczestnika oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika.

Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu ( w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody, realizacji Rabatów) mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie za pomocą e-maila o temacie REKLAMACJA na adres e-mail: [email protected]
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, nazwę i adres siedziby Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Infolinia.org Ltd. w terminie 30 dni od dnia ich złożenia
 5. Decyzja Infolinia.org Ltd. w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Infolinia.org Ltd. zostanie powiadomiony za pomocą e-maila w terminie 30 dni od złożenia przez niego Reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Katalogu Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Katalogu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Infolinia.org
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego maila na [email protected]. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Infolinia.org Ltd. uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych punktów, oraz niezrealizowanych Zamówień Nagród i Rabatów.
 4. Infolinia.org Ltd. zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Infolinia.org. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na Nagrody w trakcie trwania Programu zostają anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Zamówienia Nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 6. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

Kto nie może być uczestnikiem programu

 1. Uczestnikiem programu nie mogą być administratorzy stron lokalnych lub innych serwisów Infolinia.org Ltd.
 2. Eksperci, którzy udzialają porad lub/i piszą artykuły.