english versionenglish version
Praca Ogloszenia Katalog Polspec Poradnik Zapytaj eksperta Logo: Infolinia.org mapa galeria galeria czat Forum randka

Prawa pasażera linii lotniczych

2009-04-23 23:14:29


Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z usług transportu lotniczego. Pasażerowie wybierają podróż samolotem, ponieważ mogą szybko i wygodnie przemieszczać się po świecie. Dzięki tzw. tanim liniom lotniczym, które są bardzo popularne wśród podróżujących Polaków niskie ceny biletów sprawiają, że coraz więcej z nas wybiera ten środek transportu.

Ale czy znamy swoje prawa? Jak postąpić w sytuacji, gdy linie lotnicze odwołały nagle lot, na który miałeś wykupiony bilet? A może samolot się spóźnia już parę godzin i wszystkie Twoje plany związane z dalszą podróżą musiały ulec zmianie?Na podstawie rozporządzenia nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 11 lutego 2004 r. pasażerom linii lotniczych przysługuje ochrona ich minimalnych praw. Są to:

 • prawo do opieki,
 • prawo do odszkodowania,
 • prawo do zwrotu pełnej ceny biletu,
 • prawo do zmiany planu podróży,
 • prawo do zwrotu części ceny biletu za zmianę klasy podróży,
 • prawo do informacji o prawach pasażera,
 • prawo do informacji o tożsamości przewoźnika,
 • prawo do złożenia skargi na przewoźnika lotniczego.

Minimalne prawa pasażerów dotyczą jedynie tych, którzy podróżują w granicach Unii Europejskiej oraz pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Unii do krajów trzecich bądź przylatujących na lotnisko znajdujące się na terytorium Unii z kraju trzeciego przewoźnikiem wspólnotowym czyli przewoźnikiem należącym do któregoś z krajów Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące minimalnej ochrony praw pasażerów nie dotyczą osób, które podróżują bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna powszechnie. Wyłączenie to nie dotyczy osób korzystających ze zniżek lub zwolnień na podstawie programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego.

Prawo do opieki

Przewoźnik lotniczy jest zobowiązany otoczyć pasażerów opieką w następujących przypadkach:

 • odwołania lotu,
 • odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera,
 • znacznego opóźnienia lotu.

W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:

 • wyżywienie i napoje,
 • dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile
 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

Prawo do opieki nie przysługuje w przypadku, gdy opóźnienie trwa mniej niż:

 • 2 godziny w przypadku lotów do 1.500 km,
 • 3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km,
 • 3 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km,
 • 4 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości ponad 3.500 km

Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, osobom im towarzyszącym oraz dzieciom podróżującym bez opieki pomoc, o której mowa powyżej, winna być udzielona bez zbędnej zwłoki.

Prawo do odszkodowania

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera albo odwołania lotu przewoźnik obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w następujących wysokościach:

 • 250 € dla lotów o długości do 1.500 km,
 • 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km,
 • 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1500 km do 3.500 km,
 • 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

Kwota odszkodowania może być zmniejszona o 50% w przypadku, gdy czas przylotu alternatywnego lotu w stosunku do planowanego nie przekracza:

 • dwóch godzin w przypadku lotów o długości do 1.500 km,
 • trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km,
 • trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km,
 • czterech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest racjonalnie uzasadniona w szczególności przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym, a przylot do ich miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym, a przylot do ich miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym,
 • odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika).

Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Prawo do zwrotu i bezpłatnego powrotu

W przypadku odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład albo opóźnienia lotu o 5 lub więcej godzin pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany zwrócić w formie pieniężnej pasażerowi pełen koszt biletu, w terminie 7 dni, po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.

Za pisemną zgodą pasażera zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Prawo do zmiany planu podróży

W przypadku odwołania lotu albo odmowy przyjęcia na pokład przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerowi zmianę planów podróży w taki sposób, aby na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:

 • w najwcześniejszym możliwym terminie albo
 • w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla pasażera, jak i przewoźnika.

Prawo do zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.

Prawo do zwrotu części ceny biletu

W przypadku, gdy przewoźnik umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, jest obowiązany, w terminie 7 dni dokonać zwrotu:

 • 30% ceny biletu w przypadku lotów do 1.500 km,
 • 50% ceny biletu w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości ponad 1.500 km,
 • 50% ceny biletu w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km,
 • 75% ceny biletu w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km,

Przewoźnik nie może pobierać od pasażera żadnych opłat za to, że umieścił go w klasie wyższej niż ta, wskazana w bilecie.

Prawo do informacji o prawach pasażera

W przypadku odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład oraz opóźnienia lotu co najmniej o dwie godziny przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i opieki.

Prawo do informacji o tożsamości przewoźnika

Dostawcy usług lotniczych (w tym przewoźnik lotniczy, organizator wycieczek oraz sprzedawca biletu) mają obowiązek poinformować pasażerów o tożsamości przewoźnika lub przewoźników lotniczych wykonujących przewóz, niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji. Informacja ta ma umożliwić pasażerom sprawdzenie m.in. czy dany przewoźnik nie znajduje się na wspólnotowym wykazie przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lotów w ramach Wspólnoty, publikowanym m.in. na stronach internetowych przewoźników, portów lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W przypadku, gdy lot obsługuje przewoźnik wpisany na listę, o której mowa powyżej, co doprowadziło do odwołania danego lotu lub doprowadziłoby do takiego odwołania lotu, gdyby dany lot odbywał się w granicach Wspólnoty Europejskiej, pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu pełnej ceny biletu, pod warunkiem, że pasażer wybrał rezygnację z lotu w przypadku, gdy ten lot nie został odwołany.

Bagaż

Pasażer ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie lub utratę bagażu podczas lotu liniami lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie. Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione przez pasażera szkody, pasażer może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzonego odprawionego bagażu należy zgłosić w terminie 7 dni od daty jego odbioru, w przypadku bagażu opóźnionego – w terminie 21 dni od odbioru.

Pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi, z którym zawarł umowę, lub obsługującemu dany lot, jeżeli nie jest to ten sam przewoźnik.

Prawo do złożenia skargi

W przypadku naruszenia któregoś z powyższych praw przysługuje pasażerowi prawo do wniesienia skargi na przewoźnika. Skargę można wnieść po uprzednim wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. W Rzeczpospolitej Polskiej organem uprawnionym do rozpatrywania skarg pasażerów jest: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W innych przypadkach niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez przewoźnika lotniczego zobowiązania wynikającego z umowy przewozu, a szczególnie w sprawach dotyczących bagażu oraz uszkodzenia ciała lub zgonu na skutek wypadku podczas lotu pasażer może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Jarosław Janiczek
pasazer.com

Oceń artykuł
(głosów: 11, suma ocen: 52)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.
dodajdo.com
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angryMr. Greennot happyWinkRolling EyesCrying or Very sadEmbarassedRazzLaughingnnnnnnnn