Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Praca -> Umowy, których nie należy podpisywać

Umowy, których nie należy podpisywać

2008-11-05 22:51:45

Coraz więcej osób korzysta z usług agencji pośrednictwa pracy za granicą. Niestety, nieuczciwość niektórych pośredników sprawia, że wiele osób podpisuje niekorzystne dla siebie umowy. Na co należy zwrócić uwagę, aby tego uniknąć?

Agencja pośrednictwa, kierująca kandydata do pracy za granicą, musi podpisać z nim umowę, która zawiera co najmniej wszystkie postanowienia, jakie wymienia art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Poniżej analizujemy przykładową umowę, stosowaną przez jedną z nieuczciwie działających w Polsce agencji pośrednictwa pracy. Nieścisłości lub braki w każdym z punktów takiej umowy powodują, że jest ona niezgodna z prawem.

Reklama ogólnosieciowa

§ 1A

Celem umowy ma być twój wyjazd za granicę i zatrudnienie u określonego w umowie pracodawcy, a nie spełnienie przez pośrednika jego obowiązków wobec tego pracodawcy.

§ 1B

Informacje o rodzaju i warunkach pracy oraz wynagradzaniu, a także obejmujących cię ubezpieczeniach i przysługujących świadczeniach socjalnych muszą się znaleźć w umowie. Z umowy musi wynikać, jakie są warunki i tryb dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie, do którego wyjeżdżasz.

§ 1C

W tym miejscu pośrednik tylko pozornie zobowiązuje się do zorganizowania twojego wyjazdu do pracy za granicą. Nie określa, kiedy, na jakich warunkach oraz jakim środkiem transportu miałbyś wyjechać.

§ 1D

Odbiór może przybrać różne formy. Agencja powinna wskazać termin oraz miejsce takiego odbioru.

§ 2

Poprzez takie określenie pośrednik dopuszcza możliwość dowolnej zmiany warunków zatrudnienia, nie biorąc odpowiedzialności za zmianę dla ciebie niekorzystną. Ważne jest szczegółowe określenie warunków pracy i płacy w treści umowy. Jeżeli warunki takie okazałyby się niezgodne z zawartymi w umowie, będziesz miał prawo wystąpić o odszkodowanie bezpośrednio do agencji lub za pośrednictwem sądu.

§ 3A, 3B

WszelkieŹgo rodzaju obowiązki i uprawnienia każdej ze stron powinny być określone dokładnie w treści umowy. Jeżeli są zawarte w innym dokumencie, powinien być on dołączony do umowy i podpisany przez obie strony.

§ 3C

Na podstawie tak, sformułowanego obowiązku agencja pośrednictwa może zażądać od ciebie przedstawienia każdego dokumentu, nawet niezwiązanego z przyszłą pracą. Dlatego rodzaj dokumentów powinien zostać przynajmniej ogólnie określony.

§ 3D

Agencje zatrudnienia mogą pobierać opłaty za faktycznie poniesione przez siebie koszty związane ze skierowaniem cię do pracy za granicą, takie jak koszty przejazdu za granicę, wizy, dodatkowego ubezpieczenia, badań lekarskich, tłumaczenia niezbędnych dokumentów itp. Jeżeli masz pokryć jakieś koszty, umowa powinna szczegółowo określać, co się na nie składa.

§ 4

Skoro nie wiadomo, jakich dokumentów agencja może od ciebie zażądać (patrz punkt §3C), na podstawie tak określonego postanowienia, umowa może nawet nigdy nie zacząć obowiązywać. W umowie pośrednictwa pracy koniecznie powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu zatrudnienia.

§ 5

Nie wiadomo, czym tak naprawdę jest dokument określony jako „kontrakt na program". Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd, sprawdź, ile wynoszą ceny u przewoźników. Nie przepłacaj!

§ 6

Jeśli agencja zwalnia się z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec ciebie, jest to niezgodne z prawem i bezskuteczne. Określenie zakresu odpowiedzialności każdej ze stron, która nie wykona lub nienależycie wykona umowę, jest jej obowiązkowym postanowieniem. W jej treści powinny się znaleźć zasady odpowiedzialności w przypadku nie wywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy.

§ 7

Takie zastrzeżenie wymaga określenia maksymalnie dopuszczalnego przesunięcia terminu. Agencje pracy związane są z przyszłym pracodawcami, umowami. Poprzez takie postanowienie w umowie prawie każda przyczyna może zostać zinterpretowana jako „nie leżąca po stronie pośrednika".

§8

Takie postanowienie jest bezskuteczne, jeżeli poniesiona przez ciebie szkoda związana jest z działalnością agencji pośrednictwa pracy i powstała w wyniku jej działań lub zaniedbań.

§ 9

Spory pomiędzy tobą a przyszłym pracodawcą dotyczą pośrednika zawsze wtedy, gdy są wynikiem jego działań lub zaniedbań, sprzecznych z zawartą z nim umową.

§ 10, 11

Postanowienie, w którym pośrednik pozbawia cię możliwości zwrotu zapłaconej kwoty, jeżeli zrezygnujesz z wykonania umowy, jest „karą umowną", która w takim samym stopniu powinna dotyczyć również agencji pośrednictwa pracy, jeżeli nie wykona ona umowy.

§ 12

Takie postanowienie może być uzasadnione jedynie udowodnieniem twojej winy w odrzuceniu przez pracodawcę aplikacji.

§ 13

Skoro strony umowy są dwie, zarówno ty, jak i agencja powinniście potwierdzić prawdziwość podanych przez siebie informacji.

**Jeżeli oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią wskazanych dokumentów, muszą one być tobie udostępnione wraz z umową. W związku z tym agencja pośrednictwa pracy może wymagać od ciebie również pisemnego potwierdzenia odbioru tych dokumentów.

UMOWA

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy………………………… zamieszkałym ……………………………………………. przy ulicy ……………………………… legitymującym się dowodem osobistym / paszportem………………………… , zwanym dalej „kandydatem" a firmą „SUPER FIRMA" z siedzibą w Pszczynie Dolnej przy ulicy Długiej 10, reprezentowaną przez właściciela Jana Kowalskiego, zwaną dalej „SUPER FIRMA", której przedmiotem są czynności organizacyjne związane z wyjazdem kandydata do Anglii na program WORK PROGRAM.

§1

Firma „SUPER FIRMA", działając na podstawie umowy z Jobber (UK) Limited, zobowiązuje się do podejmowania działań, których celem jest:
§1.A. przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej kandydata, koniecznej do wyjazdu do Anglii;
§ 1.B. dostarczenie kandydatowi wszelkich niezbędnych informacji o warunkach zatrudnienia, wynagrodzenia na WORK PROGRAM i warunkach pobytu w Wielkiej Brytanii;
§ 1.C. zorganizowanie wyjazdu kandydata do Wielkiej Brytanii;
§ 1.D. zorganizowanie odebrania kandydata przez przedstawiciela pracodawcy po przyjeździe do Wielkiej Brytanii.

§ 2.

Firma „SUPER FIRMA" nie odpowiada za ostateczne warunki kontraktu, jaki kandydat podpisze z pracodawcą, warunki pracy i płacy, a także warunki bytowe kandydata na terenie Wielkiej Brytanii.

§ 3.

Kandydat zobowiązuje się do:
3.A. wypełnienia wniosków znajdujących się w „Warunkach pracy w WORK PROGRAM" i podania w nich prawdziwych danych
3.B. szczegółowego zapoznania się ze wszelkimi informacjami dostarczonymi przez firmę „SUPER FIRMA", a w szczególności: dostarczonym mu opracowaniem „Warunki pracy w WORK PROGRAM" przykładowym wzorem kontraktu
3.C. przedstawienia dokumentów wskazanych przez firmę „SUPER FIRMA"
3.D. uiszczenia na rzecz firmy „SUPER FIRMA" opłaty wstępnej za WORK PROGRAM w wysokości 700 zł.

§ 4.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia złożenia wszystkich wymaganych od kandydata dokumentów i uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 3 podp D.

§ 5.

Z chwilą wręczenia kandydatowi kontraktu na program WORK PROGRAM zobowiązany jest on do wniesienia drugiej części opłaty za bilet autokarowy w jedną stronę na trasie Polska - Wielka Brytania w wysokości 300 zł.

§ 6.

Niniejsza umowa nie stanowi przyrzeczenia uzyskania kontraktu na program WORK PROGRAM i firma „SUPER FIRMA" nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez kandydata w związku z oczekiwaniem na wyjazd lub utratą pracy w Polsce z powodu perspektywy wyjazdu za granicę.

§ 7.

„SUPER FIRMA" zastrzega sobie prawo do przesunięcia planowanego terminu wyjazdu z przyczyn nie-leżących po stronie „SUPER FIRMA", a w szczególności wynikłych z powodu działań Home Office oraz pracodawcy itp.

§ 8.

„SUPER FIRMA" nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe w czasie podróży oraz za utratę przez kandydata paszportu, biletu, bagaży oraz innych rzeczy.

§ 9.

„SUPER FIRMA" nie odpowiada za spory powstałe pomiędzy kandydatem a pracodawcą angielskim w czasie trwania kontraktu w Anglii.

§ 10.

Jeżeli kandydat po złożeniu aplikacji i uiszczeniu wpłaty zrezygnuje z wyjazdu, powinien niezwłocznie powiadomić firmę „SUPER FIRMA". Koszty poniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

§ 11.

Koszty nie podlegają również zwrotowi, jeżeli kandydat otrzyma kontrakt, a nie zdecyduje się na wyjazd.

§ 12

W przypadku odrzucenia aplikacji przez pracodawcę następuje zwrot 550 zł z uiszczonej kwoty.

§ 13 Kandydat potwierdza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Wszelkie spory między kandydatem a „SUPER FIRMA" wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby „SUPER FIRMA".

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

PODPIS KANDYDATA
………………………….
PODPIS „SUPER FIRMA"
……………………………..
DEKLARACJA

zapoznałem się z ofertą, warunkami wyjazdu oraz treścią zawartej umowy i akceptuję je własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie ich w celach marketingowych przez „SUPER FIRMA" zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (DZ. U. NR 133/97, POZ 883)

PODPIS KANDYDATA
…………………………
DATA
…………


Artykuł pochodzi z:
„Praca i życie za granicą”
5 – 18 październik 2006 nr 20

Oceń artykuł
(głosów: 3, średnia ocena: 3,3)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

  • Umieść na NK
  • Wykop to
  • Umieść na Flakerze
  • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa