Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Finanse -> Podatki

Podatki

2008-11-04 21:48:02

Informacje ogólne
Dochody za pracę w Zjednoczonym Królestwie podlegają opodatkowaniu. Odprowadzaniem podatku zajmuje się najczęściej pracodawca.

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia roku bieżącego do 5 kwietnia roku następnego (np. od 6 kwietnia 2008 do 5 kwietnia 2009).

Wysokość podatku zależna jest od wielu czynników. Każda osoba pracująca tu posiada tzw. kod podatkowy, który ułatwia pracodawcy obliczenie wysokości podatku. Kod podatkowy zbudowany jest z liczb i liter, jak np. 177L. Liczby wskazują jak Twój podatek powinien być obliczany, litery nie mają wpływu na jego wysokość, ale pokazują np. jakiego rodzaju ulgi posiadasz.

Reklama ogólnosieciowa

Podatek dochodowy potrąca się z zarobków przez cały rok. Sposób ten znany jest jako „Zarabiasz – płacisz” (Pay As You Earn, PAYE). W roku podatkowym (od 6 do 5 kwietnia) można zarobić pewną kwotę wolną od podatku – jest ona nazywana Kwotą Osobistą (Personal Allowance). Stawka podatku zależna jest od sytuacji podatnika. Obowiązujące stawki podatków sprawdzić można na stronie internetowej Urzędu Podatków i Ceł JKM (HM Revenue and Customs): www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm

Urzędy podatkowe w Zjednoczonym Królestwie nazywają się Inland Revenue Centres. Adresy placówek Inland Revenue znajdziesz w Yellow Pages (książce telefonicznej) lub na stronie internetowej Inland Revenue, gdzie można również znaleźć więcej informacji na temat podatków (w języku angielskim). Bardzo często placówki są w Job Center Plus

Osoby, które wcześniej pracowały w Zjednoczonym Królestwie i nie mają pewności co do swoich zobowiązań podatkowych, mogą skontaktować się z poufną infolinią ds podatków i zasiłków Inland Revenue: 0845 608 600.

Jeżeli podpisali Państwo umowę w Polsce i płacą Państwo składki w Polsce, muszą Państwo podpisać formularz E101 tak, by nie płacić składek w Wielkiej Brytanii. Dalsze informacje na ten temat znaleźć można pod adresem www.zus.pl


Terminy, kody podatkowe

Ważne terminy:

 1. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego
 2. Do 31 maja pracodawca powinien przesłać formularz P60
 3. Do 30 września podatnik składa zeznanie za ubiegły rok podatkowy, jeżeli chce, aby Inland Revenue dokonał za niego obliczenia wysokości podatku lub jeżeli zarobił mniej niż 2000 funtów
 4. 31 styczeń - ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy, po tym terminie automatycznie naliczana jest kara, 1 lutego to automatycznie 100 funtów, potem kolejne kary.

Wszystkie dokumenty musisz przechowywać przez 22 miesiące od zakończenia roku podatkowego, w przypadku samozatrudniających się (self-employment) ten okres trwa 5 lat i 10 miesięcy.

Użyteczne telefony Inland Revenue:

Infolinia dla wykonawców: 0845 300 05 81
Infolinia dla zleceniodawców: 0845 733 55 88
Infolinia - aplikacje o kartę CIS: 0845 607 01 43
Telefony są czynne w godzinach od 8.30 do 17, od poniedziałku do piątku.

Kody podatkowe
Kod podatkowy używany jest przez pracodawcę do ustalenia właściwej kwoty podatku od płac pracowników. Jeżeli pracownik uważa, że kod ten jest niewłaściwy, powinien natychmiast zgłosić ten fakt do właściwego mu Urzędu Podatkowego (Inland Revenue).
Kod podatkowy ustalany jest na podstawie podstawowych informacji dostępnych Inland Revenue. Jeżeli jest on niewłaściwy będziesz płacić za mały lub za duży podatek, w każdym tym przypadku musisz zgłosić ten fakt lokalnemu Inland Revenue.

Jeżeli zgłaszasz się do Inland Revenue, potrzebujesz:

 1. National Insurance Number
 2. informacje podatkowe, np. payslip

Należy powiadomić o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na kod podatkowy, jak wejście w związek małżeński, separacja, przejście na emeryturę, osiągane dodatkowe dochody. Zmianę adresu także należy zgłosić.

Kod podatkowy składa się z liczb i liter, np. 103P.

Litery oznaczają:
L - podstawowa ulga osobista, na obecny rok podatkowy ulga roczna wynosi 4745 funtów;
P - ulga dla osób w wieku 65-74, wynosi 6380 funtów;
Y - ulga dla osób w wieku 75 i powyżej, wynosi 6950 funtów;
T - dla osób posiadających więcej niż jedną ulgę, jak zwolnienia dla niewidomych (1 560 funtów) albo w przypadku osób, które nie chcą, aby ich pracodawca wiedział jakiego rodzaju ulgę posiadają;
K - jeżeli ulga podatkowa jest mniejsza od czynników ją redukujących, np. dodatkowa praca na part-time; kod K oznacza, że o tę sumę należy zwiększyć dochód do opodatkowania. K296 oznacza, że o 2970 funtów należy zwiększyć ten dochód. (liczba przy kodzie K jest zawsze zmiejszana o 1);
Kody BR, DO, OT są głównie używane wtedy, kiedy posiadasz drugie źródło dochodów i Twoja ulga jest uwzględniana przy kodzie podatkowym do głównego dochodu. Wskazują one Twojemu pracodawcy, jak obliczyć właściwie podatek.

Progi podatkowe

Podatki (Tax) i ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) w Zjednoczonym Królestwie zapłacisz wtedy, kiedy zarobisz ogółem więcej niż 91 funtów tygodniowo (podstawowa roczna ulga podatkowa wynosi 4 745 funtów, miesięczne zwolnienie to 395 funtów, tygodniowe to 91 funtów). Pracodawca potrąca podatki i ubezpieczenie społeczne z Twojej pensji.

Podatki płacone są od dochodu podlegającego opodatkowaniu, czyli od różnicy pomiędzy dochodem całkowitym a sumą wolną od podatku.

Podatki w Zjednoczonym Królestwie na rok podatkowy 06.04.2004 - 05.04.2005 płaci się wg następujących progów i stawek:

Informacje aktualne znajdziesz na stronach HM Revenue & Customs
    

Dochód do opodatkowania Max. kwota przypadająca na dany próg Stawka podatkowa Max. wysokość podatku przypadająca na dany próg
w funtach w funtach w procentach (%) w funtach
od 0,00 do 2020,00 2020,00 10 202,00
od 2020,00 do 31400,00 29380,00 22 6 463,60
powyżej 31400,00
40

Wyjaśnienia do tabeli:

 1. kolumna pierwsza to dochód podlegający opodatkowaniu, czyli różnica pomiędzy dochodem całkowitym a sumą zwolniona od podatku;
 2. kolumna druga to różnica pomiędzy górną a dolna granicą w danym progu (np. 31 400 - 2 020 = 29 380);
 3. kolumna trzecia to stawka procentowa przypadająca na dany próg;
 4. kolumna czwarta to maksymalna kwota podatku w danym progu.

National Insurance Contribution
Jeżeli zarabiasz więcej niż 91 i do 610 funtów tygodniowo, (miesięcznie od 395 do 2 644 funtów, rocznie od 4745 do 31720) z Twojej pensji potrącane jest 11%. Poniżej 91 funtów nie płacisz nic, gdy zarabiasz więcej niż 610, od kwoty powyżej tej sumy zostanie potrącony dodatkowo 1%.

Inaczej wygląda to w przypadku samozatrudniających się (self-employed). W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów możesz płacić drugą (Class 2) lub czwartą (Class 4) klasę ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli osiągasz niskie dochody (przychody minus koszty uzyskania przychodu) płacisz tygodniowo 2,05 funta. Możesz starać się o uzyskanie certyfikatu zwalniającego od płacenia ubezpieczenia społecznego na okres 3 lat, jeżeli Twój dochód wynosi do 4215 funtów na rok, (Certificate of Small Earnings Exception). O informacje zapytaj swój lokalny Inland Revenue. Nie ma obowiązku ubiegania się o ten certyfikat, a także można rezygnować z przywileju niepłacenia ubezpieczenia społecznego przed terminem jego wygaśnięcia.

Samozatrudniający się płacący klasę 4, czyli osiągajacy dochód od 4745 funtów na rok, uiszczają składkę w wysokości 8% od różnicy pomiędzy 4745 a 31720 funtów na rok i 1% od nadwyżki nad 31720.

Dalsze informacje i przykłady można znaleźć www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm

Przykłady

I. Rezydent z podstawową ulgą - 4745 funtów rocznie, zarabiająca 18 720 funtów rocznie (1 560 miesięcznie, 360 tygodniowo).

Jak obliczyć dochód wolny od podatku dla podatników z podstawową ulgą osobistą (kod L)?

a) suma zwolnień:

+ podstawowe zwolnienie 4 745
+ koszty pracy 25
= razem 4 770

b) potrącenia od kwoty zwolnionej:

- dodatek na samochód 1 950
- dochody z dodatkowej pracy 800
- odsetki, wkłady, udziały 250
Razem potrącenia 3 000

Dochód wolny od podatku to (4 770-3 000) = 1 770 funtów.
Ostatnia cyfra zostaje odrzucona i powstaje kod podatkowy 177L.

Obliczenie dochodu do opodatkowania:
dochód brutto (roczny) 18 720,00
- dochód wolny od podatku 1 770,00
dochód do opodatkowania 16 950,00

Obliczenie podatku:
10% z 2020 = 202,00
22% z 14930 = 3 284,60
Kwota podatku na dany rok = 3 486,60

Tygodniowa kwota podatku to: 3 486,60/52 = 67,05
Miesięczna kwota podatku to: 3 486,60/12 = 290,55

Pracodawca potrąca także składki na ubezpieczenie społeczne. W tym przypadku:
dochód brutto 18 720,00
11% od dochodu brutto = 2 059,20 (co daje 39,60 tygodniowo oraz 171,60 miesięcznie).

Ogółem potrącenia:
tygodniowo: 67,05 + 39,06 = 106,11
miesięcznie: 290,55 + 171,60 = 462,15

Dochód netto pracownika
:
tygodniowo: 360 - 106,11 = 253,89
miesięcznie: 1 560 - 462,15 = 1 097,85


II. Minimalna stawka godzinowa w Zjednoczonym Królestwie dla osób w wieku 22 lata i powyżej wynosi 4,85 funta. Osoba pracująca 40 godzin w tygodniu za 4,85 na godzinę, uprawniona do ulgi rocznej 4 745 funtów, z jej pensji zostaną potrącone następujące kwoty. (aktualnie stawki minimalnie są wyższe)

Tygodniowy dochód brutto: 40 x 4,85 = 194 funty
Miesięczny dochód brutto: 853,60 ( 22 dni x 38,80)
Roczny dochód brutto: 10 243,20 (264 x 38,80)

Obliczenie podatku:
dochód do opodatkowania: 10 243,20 - 4 747 = 5 498,20
10% z 2 020 = 202,00
22% x (5 498,20 - 2 020) = 22% x 3478,20 = 765,20
Ogółem roczny podatek: 202,00 + 765,20 = 967,204 (miesięczny - 80,60 a tygodniowy - 18,32)

Ubezpieczenie społeczne (zwolnione jest 91 tygodniowo i 395 miesięcznie):
Tygodniowo: 11% x (194,00 - 91,00) = 11,33
Miesięcznie: 11% x (853,60 - 395) = 50,45

Dochód netto:
Tygodniowo: 194 - (18,32 + 11,33) = 164,35
Miesięcznie: 853,60 - (80,60 + 50,45) = 722,55.

III. Rezydent o dochodzie rocznym brutto 35000, o kwocie wolnej od podatku 2000 funtów.

Dochód do opodatkowania: 35 000 - 2 000 = 33 000
10% x 2020 = 202.00
22% x (31 400 - 2 020) = 22% x 29380 = 6 463,60
40% x (33 000 - 31 400) = 40% x 1 600 = 640
razem = 7 305,6 (tygodniowo - 140,50 oraz miesięcznie: 608,80)

Ubezpieczenie społeczne:
11% x (31 720 - 4 745) = 2 967.25
1% x (35 000 - 31 720) = 32,80
razem = 3 000,05 (tygodniowo: 57,70 oraz miesięcznie: 250,00)

Dochód roczny netto: 35 000 - (7 305,6 + 3 000,05) = 24 694,35.
Miesięczny: 2 057,86
Tygodniowy: 474,90

Oceń artykuł
(głosów: 1, średnia ocena: 5)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

 • Umieść na NK
 • Wykop to
 • Umieść na Flakerze
 • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa