Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Edukacja -> Doktor i magister

Doktor i magister

2008-11-04 19:58:13

Po serii artykułów dotyczących studiów w Wielkiej Brytanii na poziomie licencjackim, nadszedł czas na przejście do studiów magisterskich i doktoranckich: postgraduate. Studia policencjackie w Wielkiej Brytanii różnią się od licencjackich pod wieloma względami. Inne jest ich finansowanie, trwanie, metody nauczania.

Polski a brytyjski magister
Większość kierunków na polskich uczelniach kończy się uzyskaniem stopnia magistra po pięcioletnich studiach. Niektóre kierunki i uczelnie wprowadzają studia licencjackie, ale w oczach większości polskich studentów i pracodawców to uzyskanie stopnia magistra nazywa się ukończeniem studiów. Jednakże polski magister jest w Wielkiej Brytanii odpowiednikiem tylko licencjatu! Organizacja NARIC (The National Recognition Information Centre for the United Kingdom). która zajmuje się nostryfikacją, czyli przeliczaniem i porównywaniem międzynarodowych kwalifikacji z brytyjskimi odpowiada także za brytyjskie odpowiedniki polskich kwalifikacji. Tak więc magister to Bachelors Honours degree standard. czyli brytyjski licencjat, a polski licencjat to National Vocational Oualification (N'SVQ) level 4 standard (czyli jakby nawet nie dyplom uczelni wyższej). Nie dotyczy to jednak magistrów inżynierów, którzy otrzymują, tytuł Master of Science (MSc).

Posiadacze polskich dyplomów, którzy chcą, aby ich kwalifikacje były w pełni formalnie uznawane w Wielkiej Brytanii powinni postarać się o ich nostryfikację. Także tym zajmuje się NARIC. który za taką usługę pobiera opłatę wysokości 30-40 funtów w zależności od trybu usługi. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.naric.org.uk.
Sposób przeliczania i porównywania polskich dyplomów z brytyjskimi wydaje się mimo wszystko dosyć krzywdzący dla Polaków zważywszy na fakt, że czas trwania studiów magisterskich jest podobny do brytyjskiego. Jednakże nie wszystkie brytyjskie firmy i pracodawcy wymagają od Polaków nostryfikowanych dyplomów. Ponadto wiele brytyjskich uczelni, na których Polacy chcieliby kontynuować studia na dalszym etapie podyplomowym (na przykład doktorat) uznaje polskie dyplomy magisterskie jako jeden z warunków przyjęcia. Podobnie polski licencjat pozwala na kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim.

Reklama ogólnosieciowa

Rodzaje studiów postgraduate
Studia magisterskie dzielą się generalnie na dwa rodzaje: taught (czyli nauczane) oraz research (oparte na badaniach). Te pierwsze (zwane czasem postgraduate qualifications by course-work) polegają w głównej mierze na uczęszczaniu na wykłady i seminaria, zaliczaniu egzaminów i w większości przypadków wymagają napisania pracy magisterskiej (tak zwanej disserration) na około 10 000 do 20 000 wyrazów. Pozytywne ukończenie studiów jest honorowane uzyskaniem tytułu Master, a rodzaje dyplomów są oceniane dwustopniowo; jest passed (zaliczenie) bądź też passed with distinction (zaliczenie z wyróżnieniem).

Drugi rodzaj studiów ma w sobie element własnych badań, podobny studiom doktoranckim, których projekt student przedstawia starając się o przyjęcie na studia. Podczas studiów student pracuje nad swoim oryginalnym badaniem, zwanym thesis, które przedstawia w formie eseju często długości pomiędzy 30 000 a 40 000 słów. Większość badań i pracy studenci wykonują indywidualnie, ale pod nadzorem wykładowcy. Ukończenie tego rodzaju studiów zwykle kończy się uzyskaniem MRes (Master of Research).

Istnieje wiele różnorodnych kierunków studiów magisterskich. Jednym z najbardziej prestiżowych jest MBA (Master of Business Administration), znany na całym świecie dyplom w głównej mierze dla menadżerów i osób na stanowiskach kierowniczych w biznesie. Jest też najbardziej popularnym rodzajem dyplomu postgraduate na świecie: w Stanach Zjednoczonych uzyskuje go rocznie 90 tysięcy absolwentów, a w Wielkiej Brytanii 10 tysięcy rocznie i jest to najwięcej na świecie poza Ameryką Północną. Jest to swego rodzaju przepustka do pomyślnej kariery kierowniczej. Ceną za prestiż jest koszt studiów, bo zwykle są one najdroższe ze wszystkich innych.

Dziennie, zaocznie i na odległość
Programy magisterskie zwykle trwają pełen kalendarzowy rok lub nieco dłużej w trybie dziennym, a dwa lata i więcej zaocznie. Niektóre kierunki są oferowane w trybie distance learning, czyli na odległość. Studia kończące się uzyskaniem Masters of Arts (MA) obejmują kierunki artystyczne, biznes, nauki społeczne a także niektóre typowo naukowe i przyrodnicze kierunki. Ukończenie studiów z typowo ścisłych przedmiotów kończy się uzyskaniem tytułu Masters of Science (MSc) lub Masters of Research (MRes). Choć te dwa są bardzo podobne, MRes gwarantuje, że co najmniej 60% jego zawartości składało się z pracy nad indywidualnym projektem i jest bardziej odpowiedni dla osób, które są zainteresowane dalszą karierą badawczą. Inne popularne dyplomy magisterskie to MMus Master of Music) czy LLM (Master of Laws). Więcej informacji na temat dostępnych studiów magisterskich można znaleźć na stronach:

  • www.prospects.ac.uk
  • www.findamasters.com
  • www.aimhigher.ac.uk

Z kolei studia doktoranckie koncentrują się na specyficznych, wnikliwych badaniach nad danym przedmiotem. Niektórzy rozpoczynają karierę naukową osiągając najpierw stopień MPhil (Mastr of Philosophy. czyli dwuletnie studia w trybie dziennym (czteroletnie zaocznie) polegające na własnych badaniach w jakimkolwiek kierunku (nie tylko filozofii, wbrew nazwie) pod nadzorem doświadczonego wykładowcy. Studenci mogą kontynuować kierunek do uzyskania PhD (Doctor of Fhilosophy, zwanego czasem DPhil. który wymaga razem trzech lat spędzonych nad badaniami (a sześciu w trybie zaocznym), w co wlicza się czas spędzony nad badaniami podczas MPhil. Po rozpoczęciu PhD można czasem się cofnąć z powrotem na dwuletnie studia MPhil, których ukończenie jednak nie pozwala, w przeciwieństwie do PhD, na uzyskanie tytułu Dr i nie zezwala ani na nauczanie na poziomie uniwersyteckim, ani na badania podoktoranckie.

Thesis czyli praca
Podobnie jak w MRes, studia wymagają napisania pracy (thesis), a czasem nawet jej obrony zwanej spoken interview albo viva voce czy też viva. Niektóre doktoraty mają w programie elementy teoretycznych wykładów na przykład w zakresie metodologii badań. Spora część elementu taught na studiach doktoranckich jest dostępna na przykład na kierunkach związanych z inżynierią (EngD) i biznesem (DBA).

Dalsza kariera naukowa w pracy nad danym kierunkiem może prowadzić do uzyskania dodatkowych, wyższych stopni naukowych, jak na przykład DLitt (Doctor of Letters lub Doctor of Literature), DSc (Doctor of Science) bądź też LLD (Doctor of Laws). Dalsze informacje o studiach ukierunkowanych typowo naukowo można znaleźć na

  • www.findaphd.com
  • www.findapostdoc.com
  • www.ukgrad.ac.uk

Warunki przyjęcia
Kandydowanie na studia magisterskie różni się od kandydowania na studia licencjackie. Tymi drugimi zajmuje się UCAS, jako centralny punkt przyjęcia wniosków o przyjęcie na studia. Co do studiów magisterskich i doktoranckich, wnioski składa się do samych uczelni. Biorąc pod uwagę, jak ważny jest wybór odpowiedniej uczelni przed ostatecznym wyborem instytucji, warto pozamawiać darmowe katalogi (prospectus) ze stron internetowych uniwersytetów. Zawierają wiele dodatkowych informacji, czasem także płyty CD i formularze wniosków. Terminy zgłoszeń i warunki przyjęcia na dane uczelnie najlepiej jest sprawdzić na stronach internetowych samych instytucji. Większość studiów zaczyna się we wrześniu lub w październiku, choć niektóre uczelnie (na przykład University of Leicester) pozwalają na rozpoczynanie nauki nawet cztery razy w roku - w październiku, styczniu, kwietniu i lipcu. Formularze wniosków o przyjęcie można zamówić w działach rekrutacyjnych uczelni lub wypełnić przez internet, a terminy ich składania to zwykle początek roku kalendarzowego tego roku. w którym planuje się rozpoczęcie studiów. Wnioski złożone nieco później są także rozpatrywane. Co ciekawe, odpowiedzi na nie są czasem wysyłane bardzo szybko, nawet w przeciągu tygodnia lub dwóch w przypadku poprawnie i w całości wypełnionych wniosków, choć nieraz zajmuje to nieco dłużej.

Pierwszy dyplom
Aby zostać przyjętym na studia magisterskie, należy przede wszystkim mieć już pierwszy dyplom (lub oczekiwać jego wyników), który niekoniecznie musi być ściśle związany z kierunkiem studiów magisterskich. Jeżeli był on uzyskany poza Wielką Brytanią i nie jest w języku angielskim, należy go przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego, a jeśli uczelnia sobie tego życzy, to może trzeba go także nostryfikować. Powinien zawierać przedmioty i oceny oraz wskazywać na daty, kiedy zaliczenia zostały uzyskane. Wymagania co do polskich dyplomów różnią się między uczelniami, które są zwykle dosyć elastyczne w uznawaniu zagranicznych kwalifikacji. Na przykład elitarna LSE (The London School of Economics and Political Science) wymaga dyplomu magistra ukończonego ze średnią dobrą lub bardzo dobrą. Dodatkowo, jako część Deklaracji Bolońskiej z 1999. absolwenci z tytułem licencjata mogą się także starać o przyjęcie na LSE pod warunkiem bardzo wysokiej średniej ocen: bardzo dobrej lub celującej. Co do innych uczelni, warto upewnić się na stronach internetowych lub też kontaktując się z personelem działu rekrutacyjnego.
Kandydaci na studia magisterskie typu taught muszą czasem napisać supporting statement, czyli rodzaj eseju motywującego powody ubiegania się o miejsce na studiach i wyjaśnienia, dlaczego kandydat uważa, że jest odpowiednim przyszłym studentem danej uczelni. Kandydaci na studia rodzaju research powinni napisać propozycję projektu ich badań: research proposal. Należy w niej uwzględnić temat badań, jego metodę i rodzaje informacji, które mają zostać w nim użyte.
Inną ważną częścią podania są referencje, zwykle od dwóch osób związanych z kandydatami na studia podczas studiów licencjackich (tak zwani academic referees). Powinni oni rzetelnie oszacować zdolności akademickie kandydata. Niektóre kierunki pozwalają lub wymagają jednych referencji z miejsca pracy; dzieje się tak głównie w przypadku MBA.

MBA i biznes
To właśnie MBA i kierunki związane z biznesem (choć nie tylko) wymagają od kandydatów najczęściej wieku powyżej 25 lat i co najmniej dwuletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Szczegółowe wymagania są ustalane przez uczelnie, które mogą także odpowiednich kandydatów zwolnić od niektórych warunków. W przypadku gdy kandydat nie spełnia pewnych warunków, warto jest negocjować z uczelnią i odpowiednio umotywować potrzebę zwolnienia ze spełniania danego wymagania. Często bywa, że uczelnie są gotowe pójść na ustępstwa w przypadku niektórych kandydatów. Wymagania wstępu na studia doktoranckie są także dosyć zróżnicowane pomiędzy uczelniami. Niektóre doktoraty mogą być rozpoczęte już po pierwszym dyplomie Bachelor (pod warunkiem, że był bardzo dobrze zdany), a inne muszą być obowiązkowo poprzedzone studiami Masters, jak na przykład większość doktoratów w zakresie dziedzin humanistycznych i artystycznych.

Oczywistym i jednym z najważniejszych wymagań przyjęcia jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, która podobnie jak w przypadku studiów undergraduate musi być potwierdzona certyfikatem. Językowa poprzeczka jest ustawiona jeszcze wyżej niż wymagania pierwszych studiów. Przykładowo wymagany jest IELTS (International English Language Testing System) z główną sumą punktów około 6,5 bądź więcej i TOEFL (Test of English as a Foreign Language) wysokości co najmniej 570-580. Poziom języka angielskiego przyszłych magistrów i doktorantów musi być wysoki z bogatym słownictwem, zwłaszcza specjalistycznym w dziedzinie, którą pragną studiować.

ALEKSANDRA JANULEWICZ

Artykuł pochodzi z:
Goniec Polski

Oceń artykuł
(głosów: 7, średnia ocena: 4,1)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

  • Umieść na NK
  • Wykop to
  • Umieść na Flakerze
  • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa