Reklama ogólnosieciowa

Poradnik -> Prawo -> Wypełnianie formularza

Wypełnianie formularza

2008-11-12 15:18:58

Formularz można pobrać ze strony: www.bia.homeoffice.gov.uk link do formularza znajduje się z prawej strony w kolumnie "Application forms" - Form WRS

Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc Państwu w wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu zaświadczenia w ramach Programu Rejestracji Pracowników (WRS).

Wypełnianie odcinka wpłaty

Jeśli nie wydano Państwu wcześniej karty rejestracji pracownika w programie WRS, jesteście Państwo OBOWIĄZANI ponieść opłatę za złożony wniosek.
Opłata rejestracyjna wynosi 90 funtów (na dzień 12 listopad 2008). Proces rejestracji rozpoczyna się po wpłynięciu i rozliczeniu pełnej płatności.
Wydanie zaświadczenia i karty rejestracyjnej powoduje zwolnienie dalszych wniosków zgłoszeniowych od opłat.
W przypadku gdy Państwa wniosek zgłoszeniowy zostanie wycofany lub odrzucony, uiszczona opłata zostanie zwrócona.

Reklama ogólnosieciowa

Jeśli złożą Państwo ponowny wniosek o rejestrację, podczas gdy Państwa pierwszy wniosek zgłoszeniowy nie został jeszcze rozstrzygnięty (np. jeśli wstępnie Państwo ubiegali się o rejestrację na podstawie zatrudnienia A, ale zmienili Państwo pracę i wysyłają drugi wniosek na podstawie zatrudnienia B) i pierwszy wniosek zostanie odrzucony, będziecie Państwo obowiązani uiścić opłatę za kolejny złożony wniosek rejestracyjny, ponieważ zostanie on potraktowany jako Państwa pierwsze zgłoszenie rejestracyjne w ramach WRS.

Jeśli Państwa zgłoszenie zostanie zwrócone z powodu niepełnej płatności, powinni Państwo poinformować pracodawcę i wysłać zgłoszenie ponownie, uiszczając odpowiednią opłatę.

Właściwe wypełnienie odcinka wpłaty jest bardzo ważne. Wszelkie błędy mogą utrudnić rozliczenie wpłaty i spowodować, że wniosek zostanie Państwu zwrócony. Opóźni to proces rozpatrzenia Państwa zgłoszenia rejestracyjnego.

Jeśli już Państwo posiadacie kartę rejestracyjną, prosimy wypełnić jedynie części A i B na odcinku wpłaty. Prosimy podać dane osoby, z którą możemy się skontaktować w przypadku pytań dotyczących złożonego przez Państwa wniosku np. Państwa dane kontaktowe lub dane pracodawcy.
Opłata za złożony wniosek musi być dołączona do wniosku rejestracyjnego (chyba że składający/-a wniosek posiada już kartę rejestracyjną), a odcinek wpłaty musi zostać poprawnie i dokładnie wypełniony. Wpłaty można dokonać za pomocą:

 • Brytyjskiego przekazu pocztowego;
 • Brytyjskiego czeku osobistego lub firmowego;
 • Brytyjskiej karty debetowej (wyłącznie Delta lub Maestro);
 • Karty kredytowej (wyłącznie Delta lub MasterCard).

W przypadku płatności czekiem, prosimy upewnić się, że wyślą Państwo jeden czek na kwotę 90 funtów. Jeśli załączą Państwo dwa lub więcej czeki na kwotę 90 funtów (np. jeden na 50 a drugi na 40 funtów), Państwa wniosek zostanie odesłany.
Prosimy nie wysyłać gotówki.

Prosimy zwrócić uwagę, że wpłata dokonana za pomocą innych środków, takich jak czeki i przelewy bankowe w funtach pochodzące z banków zagranicznych nie zostanie przyjęta.

Aby wpłatę uznano za ważną, odcinek wpłaty musi zostać poprawnie wypełniony.


Dotyczy tylko zbiorowych wniosków rejestracyjnych
Pracodawca lub osoba reprezentująca pracodawcę może złożyć do 25 wniosków z pojedynczą wpłatą, wypełniając odcinek wpłaty dla wniosków zbiorowych. Opłatę należy uiścić za każdego wnioskodawcę (chyba że któryś z nich jest zwolniony z opłaty). Jeśli złożą Państwo więcej niż 25 wniosków z pojedynczą wpłatą lub wpłata nie będzie obejmować wszystkich złożonych wniosków, nie będziemy mogli rozpatrzyć żadnego z wniosków i zostaną one Państwu odesłane.
Uwaga: Formularzowi zgłoszeniowemu dla każdego ubiegającego się o rejestrację w programie musi towarzyszyć odcinek wpłaty zbiorowej WRS, w przeciwnym razie może wystąpić opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku. Wymaga się wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz dokonania wpłaty dla każdej osoby wyszczególnionej na odcinku wpłaty zbiorowej.


Część A: Dane kontaktowe osoby ponoszącej opłatę za złożony wniosek

Prosimy podać wszystkie dane osoby ponoszącej opłatę za złożony wniosek, z którą można się skontaktować w razie pytań dotyczących płatności. Jeśli wniosek zostanie wycofany lub odrzucony, wpłata zostanie zwrócona osobie wyszczególnionej w pytaniach od 1 do 7. Jeśli chcą Państwo, aby zwrot wypłacono innej osobie, prosimy wypełnić pytania od 8 do 12.
Jeśli przydzielili Państwo wnioskowi swój własny numer referencyjny, można go wpisać w pytaniu 7. Jednak w razie kontaktu z Biurem Pozwoleń na Pracę w Zjednoczonym Królestwie odnośnie Państwa wniosku należy podać numer referencyjny płatności (PRN).


Część B: Szczegółowe dane wnioskodawcy

Prosimy o uzupełnienie niniejszej części podając następujące dane:
Pytanie 13: Prosimy wskazać czy wniosek podlega opłacie [Prosimy zauważyć, że jeśli są już Państwo zarejestrowani i posiadają kartę pracowniczą/ zaświadczenie, nie muszą Państwo dokonywać ponownej wpłaty.]
Pytanie 14: Prosimy zaznaczyć, że paszport lub dowód osobisty został załączony do złożonego wniosku;
Pytanie 15: Nazwisko wnioskodawcy;
Pytanie 16: Imiona wnioskodawcy;
Pytanie 17: Data urodzenia wnioskodawcy (dzień/miesiąc/rok np. 31/01/1970);
Pytanie 18: Pełna nazwa pracodawcy na terenie Zjednoczonego Królestwa;
Pytanie 19: Obywatelstwo wnioskodawcy.
W przypadku wniosku zbiorowego, prosimy na stronie 2 zbiorowego odcinka wpłaty podać streszczenie wszystkich wniosków oraz wyszczególnić dane osób ubiegających się o rejestrację.


Część C: Dane dotyczące płatności
Prosimy zaznaczyć środek płatności w pytaniu 20, jak również wypełnić właściwe części jak wskazano poniżej:

Brytyjskie przekazy pocztowe

Przekazy pocztowe w Zjednoczonym Królestwie powinny zostać dokonane na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) i powinny zawierać ważny stempel pocztowy.
Prosimy załączyć przekaz pocztowy do pierwszej strony formularza oraz zapisać swoje imię, nazwisko i adres na odwrocie przekazu w przeznaczonym do tego miejscu. Prosimy pamiętać o zachowaniu pokwitowania nadania przekazu pocztowego.

Brytyjskie czeki

Czeki muszą zostać wystawione na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office). Zakreślić należy: „wyłączny odbiorca płatności rachunku bieżącego” („A/C Payee”).
Należy upewnić się, że data oraz kwota (słowa i liczby) są poprawne, a czek jest właściwie podpisany i podać numer konta, kod bankowy oraz numer czeku na odcinku wpłaty.
Prosimy dołączyć czek do pierwszej strony formularza.

Płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej

W celu dokonania płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej należy podać następujące dane:

 • numer karty kredytowej (jest to długi numer na przodzie karty, zwykle zawierający 16 cyfr);
 • kwotę płatności;
 • imię i nazwisko wpłacającego zgodnie z imieniem i nazwiskiem widniejącym na karcie;
 • datę ważności karty i datę wygaśnięcia ważności karty;
 • kod weryfikacji wartości karty (CVV) - to 3 cyfrowy kod zabezpieczający. Numer ten znajduje się na odwrocie karty, na pasku podpisu i składa się z trzech ostatnich cyfr.
 • numer wydania (tylko w przypadku kart Maestro); oraz
 • odcinek wpłaty powinien być podpisany i opatrzony datą w pytaniu 25.

 

Wypełnianie wniosku rejestracyjnego

Ważne jest, aby Państwa wniosek był kompletny. Brak niezbędnych informacji oraz dokumentacji może wpłynąć na opóźnienie w rozpatrzeniu złożonego wniosku. Aby upewnić się, że Państwa wniosek jest kompletny należy:
Wypełnić właściwe części formularza, odpowiadając na wszystkie pytania oraz zaznaczając stosowne kratki.
Prosimy zwrócić uwagę, że określenie „partner” użyte w formularzu i wytycznych odnosi się do partnera/-ki cywilnego/-ej lub partnera/-ki tej samej płci. Określenie „osoba na utrzymaniu” odnosi się do: małżonka/-i, partnera/-ki cywilnego/-ej, partnera/-ki w związku pozamałżeńskim, partnera/-ki tej samej płci oraz dziecka do lat 18.

Część 1: Rodzaj wniosku rejestracyjnego
Ta cześć pozwoli zidentyfikować czy wydano kartę rejestracyjną i zaświadczenie.


Część 2: Dane osoby składającej wniosek
Część ta służy rejestracji Państwa danych osobowych. Prosimy upewnić się, że podane dane są takie same jak dane znajdujące się w paszporcie lub dowodzie osobistym, gdyż niektóre informacje zostaną wydrukowane na karcie rejestracyjnej pracownika i zaświadczeniu.
Prosimy zwrócić uwagę, że Państwa dokumenty zostaną zwrócone na adres domowy podany w pytaniu 12. Jeśli chcą Państwo, aby dokumenty przesłano na inny adres, np. adres Państwa pracodawcy, prosimy odpowiedzieć na pytanie 13 formularza.


Część 3: Dane dotyczące zatrudnienia
Część ta służy podaniu danych pracodawcy, dla którego Państwo pracują. Niektóre z tych danych zostaną wydrukowane na zaświadczeniu o rejestracji pracownika. Jeśli pracujecie Państwo dla więcej niż jednego pracodawcy, prosimy skopiować tę stronę i dokładnie wypełnić część 4 dla każdego pracodawcy.


Część 4: Dowody z dokumentów
Część ta ma pomóc Państwu w upewnieniu się, że wszelkie niezbędne dokumenty uzupełniające złożony wniosek zostały załączone. Umożliwi nam to potwierdzenie odbioru oraz bezpieczne przechowanie Państwa dokumentów. Państwa paszport oraz dowód osobisty zostaną odesłane. Zdjęcia oraz list od pracodawcy nie zostaną zwrócone, dlatego można przesłać kopię listu od pracodawcy, a nie jego oryginał.
List od pracodawcy powinien potwierdzać datę rozpoczęcia Państwa zatrudnienia u tego pracodawcy. Oferty pracy, warunki pracy oraz umowy o pracę nie zostaną przyjęte jako dokumenty potwierdzające termin rozpoczęcia pracy.
Prosimy upewnić się, że Państwa paszport nie jest uszkodzony, gdyż może to opóźnić rozpatrzenie złożonego wniosku.
Prosimy nie wysyłać żadnych innych dokumentów, np. aktu ślubu, dokumentów potwierdzających zawarcie związku partnerskiego lub osobistych danych finansowych, gdyż dokumenty te nie są wymagane.
Jeśli wszelkie wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone lub wymagane będą dodatkowe dokumenty, skontaktujemy się z Państwem, podając właściwy adres do korespondencji i przesłania dokumentów.
Jeśli wydano już Państwu kartę rejestracyjną oraz zaświadczenie, należy przesłać:

 • Kopię listu od obecnego pracodawcy na terenie Zjednoczonego Królestwa, potwierdzającego datę rozpoczęcia zatrudnienia. Nie jest to prawnie wymagane, jeśli ubiegacie się Państwo o przedłużenie złożonego wniosku, jednak pomoże nam w rozpatrzeniu Państwa wniosku. Odradzamy przesyłanie ofert pracy, warunków zatrudnienia i umów pracy.

Jeśli nie posiadacie Państwo karty rejestracyjnej lub zaświadczenia, należy dostarczyć:

 • Kopię listu od obecnego pracodawcy potwierdzającego datę rozpoczęcia zatrudnienia. Prosimy zwrócić uwagę, że oferty pracy, warunki pracy, oraz umowy o pracę nie zostaną przyjęte jako dokumenty potwierdzające termin rozpoczęcia pracy;
 • Dwa kolorowe zdjęcia paszportowe, z imieniem i nazwiskiem napisanym na odwrocie każdego z nich (zdjęcia powinny mieć wymiary paszportowe (45 mm x 35 mm) i powinny być zrobione na białym tle). Zdjęcia powinny być wyraźne, dobrej jakości, wydrukowane na zwyczajnym papierze fotograficznym, z ujęciem pełnej twarzy, bez okularów słonecznych, czapki lub innego nakrycia głowy, chyba że względy religijne lub kulturalne to nakazują;
 • Oryginalny, ważny paszport lub dowód osobisty (kopie nie zostaną przyjęte); oraz
 • Wpłatę w wysokości 90 funtów

Prosimy zauważyć, że w przypadku wniosku zbiorowego należy dostarczyć list potwierdzający datę rozpoczęcia zatrudnienia dla każdego aplikanta.
Jeśli nie podadzą Państwo wszystkich wymaganych informacji oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów, rozpatrzenie Państwa wniosku może ulec opóźnieniu lub wniosek może zostać zwrócony.


Część 5: Oświadczenie wnioskodawcy
Prosimy przeczytać oraz podpisać złożone oświadczenie z podaniem daty.

Oceń artykuł
(głosów: 1, średnia ocena: 5)
Uwaga: Właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki są używane artykuły, bądź podejmowane decyzje na ich podstawie.

Jeżeli lubisz ten artykuł to pomóż nam go rozpowszechnić:

 • Umieść na NK
 • Wykop to
 • Umieść na Flakerze
 • Umieść na GG
Komentarze (0)

Artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Przepisz kod*

Nazwa użytkownika:*

Treść komentarza:*

angry Mr. Green not happy Wink Rolling Eyes Crying or Very sad Embarassed Razz Laughing n n n n n n n n

Reklama ogólnosieciowa